Algemene voorwaarden Bijniervereniging NVACP

Datum: 02-04-2018
Deze algemene voorwaarden zijn van Bijniervereniging NVACP.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de
Website en alle verkoopovereenkomsten die via de Website tussen
Bijniervereniging NVACP en haar klanten tot stand komen.
Dit geldt voor alle web-labels van Bijniervereniging NVACP en in de toekomst aangesloten nieuwe
web-labels.
Artikel 1 – Begripsomschrijvingen
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een
hoofdletter, de volgende betekenis:
Account:
het door de Koper aangemaakte klantaccount met behulp waarvan Koper Producten op de Website
kan kopen;
Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar zijn gemaakt;
Bijniervereniging NVACP:
Bijniervereniging NVACP, postadres Postbus 174 3860 AD in Nijkerk en ingeschreven in het
handelsregister, onder nummer 40480918;
Koper:
de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website en via de Website Producten bestelt;
Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Koper en Bijniervereniging NVACP op grond waarvan Koper Producten van
Bijniervereniging NVACP koopt en Bijniervereniging NVACP deze Producten aan Koper levert;
Producten:
de door Bijniervereniging NVACP op de Website aangeboden producten;
Website:
de website waarop Bijniervereniging NVACP de Producten aanbiedt, waaronder mede doch niet
uitsluitend begrepen de websites www.bijniervereniging-nvacp.nl
Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website, alle
aanbiedingen van Bijniervereniging NVACP en alle Overeenkomsten waarbij Bijniervereniging
NVACP partij is. Door gebruik te maken van de Website, aanvaardt Koper de toepasselijkheid
van de Algemene Voorwaarden.
2.
Koper is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene
Voorwaarden en de orderbevestiging, bijvoorbeeld door middel van daartoe op de Website
beschikbaar gestelde faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
Bijniervereniging NVACP
2/5
maandag 2 april 2018
3.
Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn
geweest op een rechtsverhouding tussen Bijniervereniging NVACP
en Koper, wordt Koper geacht bij voorbaat te hebben ingestemd
met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien
gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
4.
Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden
nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van
kracht blijven. Bijniervereniging NVACP zal dan een nieuwe
bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde
bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde
bepaling in acht zal worden genomen.
Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
1.
Alle door Bijniervereniging NVACP gedane aanbiedingen, prijsopgaven, mededelingen
betreffende hoedanigheden en levertijden van de Producten zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de
opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten.
2.
Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Bijniervereniging NVACP de
bestelling van de Koper heeft bevestigd. De bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de
Website of e-mail) of, indien overeengekomen, schriftelijk plaats vinden.
Artikel 4 – Tarieven, declaraties en betaling
1.
Koper betaalt voor de Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Alle prijzen zijn
inclusief BTW en andere heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. De
op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
2.
De betaling vindt vooraf plaats door:
(i) overmaking van het bedrag door Koper via iDEAL, Paypal, internetbankieren of een
overschrijvingskaart of andere door de Bijniervereniging NVACP toegestane betaalmethoden.
Artikel 5 – Levering en garanties
1.
Bijniervereniging NVACP zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van de Producten. Als plaats van levering
geldt het adres dat Koper aan Bijniervereniging NVACP kenbaar heeft gemaakt.
2.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van
bezorging aan Koper bij Bijniervereniging NVACP, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Het eigendom van het Product gaat over op de Koper zodra
Bijniervereniging NVACP de betaling voor het Product heeft ontvangen.
3.
Mocht een Product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden of niet
overeenkomen met hetgeen Koper heeft besteld, kan Koper contact opnemen met het
documentatiecentrum van Bijniervereniging NVACP om te bekijken of het Product aan
Bijniervereniging NVACP geretourneerd kan worden. Alle retourzendingen dienen uiterlijk
binnen 14 dagen na de ontvangst van het Product door Koper, door Bijniervereniging NVACP
zijn ontvangen. Producten worden uitsluitend geaccepteerd in de originele verpakking en in
ongeopende staat. Naar keuze van Bijniervereniging NVACP zal Bijniervereniging NVACP (i)
een vervangend Product leveren danwel (ii) de koopprijs uiterlijk binnen 14 dagen na de
Bijniervereniging NVACP
3/5
maandag 2 april 2018
ontvangst van het Product terugbetalen, dit laatste uitsluitend
indien Koper reeds voor het Product heeft betaald.
4.
Bijniervereniging NVACP staat er niet voor in dat de Producten
gebruikt kunnen worden voor het doel dat Koper voor ogen heeft.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
1.
Onverminderd artikel 5 lid 4, heeft Koper bij de aankoop van de
Producten gedurende 14 dagen het recht om de Overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product
door of namens Koper.
2.
Tijdens deze termijn dient Koper zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. Hij
zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, dient Koper het retour op de Website aan te melden en zal
hij vervolgens het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk
– in de originele staat en verpakking aan Bijniervereniging NVACP retourneren, conform de
door Bijniervereniging NVACP verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.
Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending
voor zijn rekening, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Indien Koper reeds voor het
Product heeft betaald zal Bijniervereniging NVACP dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van het Product door Bijniervereniging NVACP,
terugbetalen.
4.
Koper komt geen herroepingsrecht toe indien de producten duidelijk persoonlijk van aard
zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of
verouderen.
5.
Indien Koper niet over een herroepingsrecht beschikt, zal Bijniervereniging NVACP dit tijdig
voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst aan koper melden.
Artikel 7 – Privacy
1.
Om de Producten te kunnen leveren dient Bijniervereniging NVACP persoonsgegevens te
verzamelen. Bijniervereniging NVACP draagt er zorg voor dat de verzameling van de
persoonsgegevens voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2.
Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de in Bijlage 1 opgenomen
Privacyverklaring van Bijniervereniging NVACP en in te stemmen met de daarin beschreven
verwerkingen van zijn persoonsgegevens.
Artikel 8 – Verplichtingen Koper
1.
Koper garandeert dat alle gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan
Bijniervereniging NVACP dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn.
2.
Teneinde Producten via de Website te kunnen bestellen dient Koper een Account aan te
maken. Het Account is bereikbaar door gebruik van een inlognaam en wachtwoord. Deze
gegevens zijn strikt persoonlijk en Koper is niet gerechtigd om derden gebruik te laten maken
van deze gegevens en het Account.
Bijniervereniging NVACP
4/5
maandag 2 april 2018
3.
Koper is verantwoordelijk voor ieder gebruik van het Account en vrijwaart Bijniervereniging
NVACP volledig voor alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei
wijze ontstaan door al het gebruik dat van het Account. Bijniervereniging NVACP is
gerechtigd de inlognaam en wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is ter
voorkoming van schade.
Artikel 9 – Website
1.
Bijniervereniging NVACP heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg
samengesteld. Sommige onderdelen van de Website zijn echter afkomstig van derden
(andere Kopers en eventuele licentiegevers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de
juistheid en volledigheid van deze informatie. Bijniervereniging NVACP draagt voor de inhoud
hiervan geen enkele verantwoordelijkheid.
2.
Bijniervereniging NVACP is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te
beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen
van de Website, zonder dat hierdoor enig recht van Koper op schadevergoeding jegens
Bijniervereniging NVACP ontstaat.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1.
De totale aansprakelijkheid van Bijniervereniging NVACP wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot
maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder
directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a.
redelijke kosten die Koper zou moeten maken om de prestatie van Bijniervereniging
NVACP aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade
wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Koper
wordt ontbonden;
b.
redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van
deze Algemene Voorwaarden;
c.
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin
van deze Algemene Voorwaarden.
2.
Bijniervereniging NVACP is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of
derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van
gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de
Overeenkomst.
Bijniervereniging NVACP
5/5
maandag 2 april 2018
Artikel 11 – Toepasselijk recht
1.
Op de (rechts)verhouding tussen Bijniervereniging NVACP
en Koper is Nederlands recht van toepassing.
2.
Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het
voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen
aan de bevoegde rechter te Arnhem. Indien Bijniervereniging NVACP
zich jegens Koper schriftelijk op de in artikel 11.1 opgenomen
forumkeuze beroept, kan Koper kiezen voor beslechting van het
geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
Koper dient deze keuze binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling aan
Bijniervereniging NVACP bekend maken