Algemene voorwaarden Bijniervereniging NVACP

Datum: 17-02-2019
Deze algemene voorwaarden zijn van Bijniervereniging NVACP.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de
Website en alle verkoopovereenkomsten die via de Website tussen
Bijniervereniging NVACP en haar klanten tot stand komen.
Dit geldt voor alle web-labels van Bijniervereniging NVACP en in de toekomst aangesloten nieuwe web-labels.
Artikel 1 – Begripsomschrijvingen
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een
hoofdletter, de volgende betekenis:
Account:
het door de Koper aangemaakte klantaccount met behulp waarvan Koper Producten op de Website kan kopen;
Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar zijn gemaakt;
Bijniervereniging NVACP:
Bijniervereniging NVACP, postadres Postbus 174 3860 AD in Nijkerk en ingeschreven in het handelsregister, onder nummer 40480918;
Koper:
de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website en via de Website Producten bestelt;
Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Koper en Bijniervereniging NVACP op grond waarvan Koper Producten van Bijniervereniging NVACP koopt en Bijniervereniging NVACP deze Producten aan Koper levert;
Producten:
de door Bijniervereniging NVACP op de Website aangeboden producten;
Website:
de website waarop Bijniervereniging NVACP de Producten aanbiedt, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de websites www.bijniervereniging-nvacp.nl
Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website, alle aanbiedingen van Bijniervereniging NVACP en alle Overeenkomsten waarbij Bijniervereniging NVACP partij is. Door gebruik te maken van de Website, aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
 2. Koper is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de orderbevestiging, bijvoorbeeld door middel van daartoe op de Website beschikbaar gestelde faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
 3. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Bijniervereniging NVACP en Koper, wordt Koper geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Bijniervereniging NVACP zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle door Bijniervereniging NVACP gedane aanbiedingen, prijsopgaven, mededelingen betreffende hoedanigheden en levertijden van de Producten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten.
 2. Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Bijniervereniging NVACP de bestelling van de Koper heeft bevestigd. De bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website of e-mail) of, indien overeengekomen, schriftelijk plaats vinden.
Artikel 4 – Tarieven, declaraties en betaling
 1. Koper betaalt voor de Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
 2. De betaling vindt vooraf plaats door:
  (i) overmaking van het bedrag door Koper via iDEAL, Paypal, internetbankieren of een overschrijvingskaart of andere door de Bijniervereniging NVACP toegestane betaalmethoden.
Artikel 5 – Levering en garanties
 1. Bijniervereniging NVACP zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van de Producten. Als plaats van leveringgeldt het adres dat Koper aan Bijniervereniging NVACP kenbaar heeft gemaakt.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan Koper bij Bijniervereniging NVACP, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het eigendom van het Product gaat over op de Koper zodra Bijniervereniging NVACP de betaling voor het Product heeft ontvangen.
 3. Mocht een Product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden of niet overeenkomen met hetgeen Koper heeft besteld, kan Koper contact opnemen met het documentatiecentrum van Bijniervereniging NVACP om te bekijken of het Product aan Bijniervereniging NVACP geretourneerd kan worden. Alle retourzendingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van het Product door Koper, door Bijniervereniging NVACP zijn ontvangen. Producten worden uitsluitend geaccepteerd in de originele verpakking en in ongeopende staat. Naar keuze van Bijniervereniging NVACP zal Bijniervereniging NVACP (i) een vervangend Product leveren danwel (ii) de koopprijs uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van het Product terugbetalen, dit laatste uitsluitend indien Koper reeds voor het Product heeft betaald.
 4. Bijniervereniging NVACP staat er niet voor in dat de Producten gebruikt kunnen worden voor het doel dat Koper voor ogen heeft.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
 1. Onverminderd artikel 5 lid 4, heeft Koper bij de aankoop van de Producten gedurende 14 dagen het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door of namens Koper.
 2. Tijdens deze termijn dient Koper zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dient Koper het retour op de Website aan te melden en zal hij vervolgens het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Bijniervereniging NVACP retourneren, conform de door Bijniervereniging NVACP verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Indien Koper reeds voor het Product heeft betaald zal Bijniervereniging NVACP dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van het Product door Bijniervereniging NVACP, terugbetalen.
 4. Koper komt geen herroepingsrecht toe indien de producten duidelijk persoonlijk van aard zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
 5. Indien Koper niet over een herroepingsrecht beschikt, zal Bijniervereniging NVACP dit tijdig voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst aan koper melden.
Artikel 7 – Privacy
 1. Om de Producten te kunnen leveren dient Bijniervereniging NVACP persoonsgegevens te verzamelen. Bijniervereniging NVACP draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de in Bijlage 1 opgenomen Privacyverklaring van Bijniervereniging NVACP en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.
Artikel 8 – Verplichtingen Koper
 1. Koper garandeert dat alle gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Bijniervereniging NVACP dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn.
 2. Teneinde Producten via de Website te kunnen bestellen dient Koper een Account aan te maken. Het Account is bereikbaar door gebruik van een inlognaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en Koper is niet gerechtigd om derden gebruik te laten maken van deze gegevens en het Account.
 3. Koper is verantwoordelijk voor ieder gebruik van het Account en vrijwaart Bijniervereniging NVACP volledig voor alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat van het Account. Bijniervereniging NVACP is gerechtigd de inlognaam en wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van schade.
Artikel 9 – Website
 1. Bijniervereniging NVACP heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Sommige onderdelen van de Website zijn echter afkomstig van derden (andere Kopers en eventuele licentiegevers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Bijniervereniging NVACP draagt voor de inhoud hiervan geen enkele verantwoordelijkheid.
 2. Bijniervereniging NVACP is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht van Koper op schadevergoeding jegens Bijniervereniging NVACP ontstaat.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
 1. De totale aansprakelijkheid van Bijniervereniging NVACP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. redelijke kosten die Koper zou moeten maken om de prestatie van Bijniervereniging NVACP aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Koper wordt ontbonden;
  b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Bijniervereniging NVACP is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst.
Artikel 11 – Toepasselijk recht
 1. Op de (rechts)verhouding tussen Bijniervereniging NVACP en Koper is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Arnhem. Indien Bijniervereniging NVACP zich jegens Koper schriftelijk op de in artikel 11.1 opgenomen forumkeuze beroept, kan Koper kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
Koper dient deze keuze binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling aan Bijniervereniging NVACP bekend maken