Uitnodiging ALV NVACP 2023

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. De vergadering zal plaatsvinden op:
13 mei 2023 van 10.00 uur – 11:30 uur.
Locatie: Van der Valk Hotel Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ in Veenendaal.

Het is ook mogelijk digitaal deel te nemen aan de ALV.
Na aanmelden krijgt u op een later tijdstip de link voor de digitale vergadering toegezonden.

U kunt zich aanmelden voor de vergadering via de link onderaan dit bericht.
Tijdens de vergadering zullen we onder andere de volgende onderwerpen bespreken:

– Opening en welkom
– Vaststelling agenda
– Vaststelling notulen ALV 2022
– Jaarverslag 2022
– Jaarrekening 2022; verslag van de kascommissie
– Decharge bestuursleden
– Benoemen leden kascommissie 2024
– Aftredende en herkiesbare bestuurslid
– Rondvraag
– Sluiting

Ter voorbereiding op de vergadering willen wij u erop wijzen dat er vanaf medio april 2023 documenten op de website van de vereniging staan die u voorafgaand aan de vergadering kunt lezen. Dit document is van belang voor de te nemen besluit en de daaropvolgende stemming. Het betreft de jaarrekening. U kunt deze lezen op een beveiligde pagina op onze site onder: Documenten ALV. U kunt inloggen via de link onderaan dit bericht. Deze pagina is beveiligd met een wachtwoord die u bij de uitnodiging hebt ontvangen.

Daarnaast willen wij u informeren dat het mogelijk is om zich verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie of een andere functie binnen de vereniging. Indien u geïnteresseerd bent in een dergelijke functie, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij het bestuur.
Graag nodigen wij alle leden uit om aanwezig te zijn bij deze vergadering en hun stem te laten horen. Uw aanwezigheid en inbreng is zeer waardevol voor ons als vereniging.

Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u uw stem ook uitbrengen via een machtiging. Deze kunt u voorafgaand aan de vergadering sturen naar het bestuur.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 13 mei 2023!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Bijniervereniging NVACP