Europese wetgeving REACH

Tekent u ook het verzoek van de internationale en Europese endocrinologen?
Stop Endocrine Disrupting Chemicals – Petitions.net

Brussel, België 14 maart 2023 – Een brede coalitie van meer dan 30 000 Europese en internationale endocriene deskundigen heeft vandaag de EU-wetgevers opgeroepen het herziene REACH-voorstel onverwijld en uiterlijk in juni 2023 te publiceren. Onder verwijzing naar de dringende en onmiddellijke noodzaak om de blootstelling aan hormoonontregelende stoffen (EDC’s) in het belang van de volksgezondheid tot een minimum te beperken, dringen de deskundigen erop aan dat de tekortkomingen in de REACH-verordening onverwijld worden aangepakt. EDC’s zijn geen compromisgebied en uitbreiding van de huidige wetgeving is nodig om de genoemde doelstellingen te verwezenlijken. De petitie werd gelanceerd door de European Society of Endocrinology (ESE), de Endocrine Society (ES) en 42 Europese nationale en gespecialiseerde endocriene verenigingen. Samen vertegenwoordigen zij de Europese en internationale endocriene onderzoeks- en klinische gemeenschap. Het verzoekschrift is ingediend bij de Europese Commissie.

De wetenschap toont aan dat de blootstelling aan schadelijke hormoonontregelaars dringend moet worden verminderd: herziening van REACH is vereist tegen juni 2023

Namens de ondergetekende organisaties, die de Europese en internationale gemeenschap van endocriene patiënten vertegenwoordigen, schrijven wij u met aandrang om de prioriteiten op het gebied van volksgezondheid in de strategie voor duurzame chemicaliën te verwezenlijken door een voorstel in te dienen om de verordening inzake de beperking, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) zo snel mogelijk, en uiterlijk in juni 2023, bij te werken. Onze gemeenschap is samen met de klinische en onderzoeksgemeenschap van mening dat het minimaliseren van de blootstelling aan hormoonontregelende chemische stoffen (EDC’s) een topprioriteit moet zijn voor de Commissie tijdens haar huidige ambtstermijn. Deze chemische stoffen, waaronder bisfenolen, ftalaten en PFAS, naast andere chemische stoffen die in de handel zijn, zijn alomtegenwoordig en worden in verband gebracht met ernstige schadelijke effecten op endocriene systemen, die leiden tot ziekten als onvruchtbaarheid, diabetes, kanker en een veranderde neurologische ontwikkeling. De gezondheidseffecten van blootstelling aan EDC’s zijn wijdverspreid en veroorzaken leed in de Europese Unie en de rest van de wereld. Bovendien zijn personen zoals zwangere vrouwen en kinderen bij uitstek gevoelig voor de effecten van hormoonontregeling, hetgeen betekent dat nu optreden schade aan huidige en toekomstige generaties kan voorkomen.

Om deze talrijke gezondheidseffecten doeltreffend aan te pakken, moeten de tekortkomingen van de huidige REACH-verordening onverwijld worden aangepakt. Elk toekomstig voorstel moet gebaseerd zijn op de meest recente beschikbare wetenschappelijke gegevens en op de verbintenissen die de Europese Commissie in het kader van de Europese Green Deal is aangegaan voor een gifvrij milieu. In het bijzonder het vaststellen van blijvende bescherming voor de menselijke gezondheid en het milieu door de blootstelling aan EDC’s tot een minimum te beperken in het kader van voorstellen voor een herziening van REACH tijdens deze zittingsperiode. Over EDC’s kunnen geen compromissen worden gesloten en een volledige herziening van de huidige wetgeving is nodig om de hier geschetste doelstellingen te bereiken.

Verdere vertragingen bij de herziening van REACH zouden blijvende gevolgen hebben voor de gezondheid tot ver in de toekomst. Naast het verlies van mensen- en dierenlevens gaan EDC’s ook gepaard met aanzienlijke economische kosten voor de EU-burgers. Voorzichtige schattingen brengen blootstelling aan EDC’s in verband met ongeveer 157 miljard euro aan feitelijke uitgaven voor gezondheidszorg en verloren inkomstenpotentieel.

Hoewel we de gedelegeerde handeling om nieuwe gevarenklassen voor EDC’s vast te stellen binnen de CLP-verordening verwelkomen en de snelle uitvoering ervan steunen als een noodzakelijke eerste stap, zouden de noodzakelijke maatregelen ter vermindering van de blootstelling aan gevaarlijke EDC’s komen in de voorgestelde herziening van REACH zelf.

Wij vragen u om met de urgentie te handelen die deze kwestie van volksgezondheid en milieugezondheid rechtvaardigt, en uiterlijk in juni 2023 met een geactualiseerd ambitieus REACH-voorstel te komen. Wij staan klaar om zo nodig patiëntenervaring en expertise ter beschikking te stellen en zien uit naar uw reactie.

Bron: echa.europa.eu, Home – Espe (eurospe.org)
14-03-2023