De website van de Bijniervereniging NVACP wordt onderhouden door het webteam. Zij schrijven in veel gevallen de teksten, selecteren nieuws en plaatsen de informatie op de website. Daarbij stellen ze zich ten doel om medische informatie op de website te laten controleren op juistheid door een van haar medische adviseurs. Daar waar naar uw mening informatie onjuist is hopen wij dat u het webteam op de hoogte wil brengen, zodat zij dat kunnen aanpassen. Naast de zorg voor de inhoud van de website draagt het webteam ook zorg voor een goed functionerende website. Mochten er ‘links’ zijn op op de site die niet werken of verwijzingen die ontbreken, ook dan hoort het webteam graag wat aangepast moet worden. Daar waar er forums zijn kan en wil het webteam in het geheel geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van het daar geschrevene. Wel willen wij zorgdragen voor fatsoenlijke omgangsvormen en respect voor elkaar op de aangeboden forums. In bepaalde ‘extreme’ situaties heeft het webteam dan ook het recht en de mogelijkheid om kwetsende teksten dan wel inhouden van forums te verwijderen. Het webteam heeft de verantwoording voor het onderhoud en het functioneren van de website ontvangen van het bestuur van Bijniervereniging NVACP. In die zin ligt de eindverantwoordelijkheid van de website bij het bestuur. Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld kan Bijniervereniging NVACP niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie.

Bijniervereniging NVACP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website. Zie in dezen ook onze disclaimer

Het bestuur wil er dan ook nadrukkelijk op wijzen dat de website ten doel heeft om mensen informatie en nieuws te geven over hun ziekten en het omgaan met hun ziekte. Daarbij hoopt ze ook mensen op een zinvolle manier met elkaar in contact te brengen. Maar het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de op de website aangeboden informatie de functie van de arts, in welke hoedanigheid dan ook, gaat overnemen. Deze verantwoordelijkheid wil en kan het bestuur ook niet dragen. Uw behandelend arts kent uw persoonlijk medisch dossier het beste en hij of zij is daarom de aangewezen persoon waarmee u uw behandeling moet bespreken. We hopen wel dat de hier geboden informatie u verder helpt om vervolgens beter en/of met meer achtergrondkennis met uw behandelend arts in gesprek te gaan.

Webteam en bestuur Bijniervereniging NVACP.