De website van de Bijniervereniging NVACP wordt onderhouden door het webteam. Zij schrijven in veel gevallen de teksten, selecteren nieuws en plaatsen de informatie op de website. Daarbij stellen ze zich ten doel om medische informatie op de website te laten controleren op juistheid door een van haar medische adviseurs. Daar waar naar uw mening informatie onjuist is hopen wij dat u het webteam op de hoogte wil brengen, zodat zij dat kunnen aanpassen. Naast de zorg voor de inhoud van de website draagt het webteam ook zorg voor een goed functionerende website. Mochten er ‘links’ zijn op op de site die niet werken of verwijzingen die ontbreken, ook dan hoort het webteam graag wat aangepast moet worden. Daar waar er forums zijn kan en wil het webteam in het geheel geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van het daar geschrevene. Wel willen wij zorgdragen voor fatsoenlijke omgangsvormen en respect voor elkaar op de aangeboden forums. In bepaalde ‘extreme’ situaties heeft het webteam dan ook het recht en de mogelijkheid om kwetsende teksten dan wel inhouden van forums te verwijderen. Het webteam heeft de verantwoording voor het onderhoud en het functioneren van de website ontvangen van het bestuur van Bijniervereniging NVACP. In die zin ligt de eindverantwoordelijkheid van de website bij het bestuur. Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld kan Bijniervereniging NVACP niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie.

Bijniervereniging NVACP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website. Zie in dezen ook onze disclaimer

Het bestuur wil er dan ook nadrukkelijk op wijzen dat de website ten doel heeft om mensen informatie en nieuws te geven over hun ziekten en het omgaan met hun ziekte. Daarbij hoopt ze ook mensen op een zinvolle manier met elkaar in contact te brengen. Maar het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de op de website aangeboden informatie de functie van de arts, in welke hoedanigheid dan ook, gaat overnemen. Deze verantwoordelijkheid wil en kan het bestuur ook niet dragen. Uw behandelend arts kent uw persoonlijk medisch dossier het beste en hij of zij is daarom de aangewezen persoon waarmee u uw behandeling moet bespreken. We hopen wel dat de hier geboden informatie u verder helpt om vervolgens beter en/of met meer achtergrondkennis met uw behandelend arts in gesprek te gaan.

Iedereen die gebruik maakt van websites van de Bijniervereniging NVACP gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. De Bijniervereniging NVACP behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Site-inhoud

De Bijniervereniging NVACP is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

De Bijniervereniging NVACP streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. De Bijniervereniging NVACP kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Onze website wordt onderhouden door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

De informatie op onze websites is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over je gezondheid altijd je behandelend arts. De Bijniervereniging NVACP aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van onze sites, of voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor het eigen risico van de gebruiker.

Actualiteit van gegevens

Controle van teksten op de website vindt minimaal elk half jaar plaats. Wij zijn hierbij echter afhankelijk van vrijwilligers binnen onze organisatie. Informatie die sneller veroudert, wordt zoveel mogelijk vaker gecontroleerd en aangepast. Hiermee ben je ervan verzekerd dat onze teksten zo actueel en betrouwbaar mogelijk zijn en ben je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Verwijzingen en links naar andere sites

Deze website kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. De Bijniervereniging NVACP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Verwijzingen en links naar websites van de Bijniervereniging NVACP

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de sites van de Bijniervereniging NVACP, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • een site mag niet de schijn wekken dat de Bijniervereniging NVACP de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt
  • de sites van de Bijniervereniging NVACP mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames)
  • een site mag een link naar de Bijniervereniging NVACP maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren
  • een site mag op geen enkele manier het logo van de Bijniervereniging NVACP gebruiken (tenzij de Bijniervereniging NVACP daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven).
  • een site mag geen onjuiste informatie over de Bijniervereniging NVACP en haar producten en/of diensten geven
  • een site mag in relatie tot de Bijniervereniging NVACP geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt de Bijniervereniging NVACP met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Je gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Staat u onbedoeld op een foto van een activiteit van de Bijniervereniging NVACP en u wilt dit niet? Meld dit dan aan ons via webteam@nvacp.nl.

Auteursrecht

De Bijniervereniging NVACP spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

De Bijniervereniging NVACP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben door naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover de Bijniervereniging NVACP beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de Bijniervereniging NVACP deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De websites van de Bijniervereniging NVACP zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook op de sites van de Bijniervereniging-NVACP. We maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site.

Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar je harde schijf gestuurd wordt. Dankzij de cookie herkent een website je automatisch als terugkerende bezoeker. Meer informatie over cookies vind je op microsoft.com.

Bijniervereniging NVACP maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Wij gebruiken functionele en analytische cookies om bezoekers een optimale bezoekerservaring te bieden.

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Door de cookies toe te staan, of door gebruik te blijven maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Wij maken gebruik van de volgende cookies van:

  • Google Analytics
    Voor analyse van bezoekersaantallen en gedrag van bezoekers.

Webteam en bestuur Bijniervereniging NVACP.

Heeft u verbeterpunten voor onze site? Mail ze naar webteam@nvacp.nl

Nijkerk, 01-01-2021