Maatregelen Voorjaarsnota treffen bestaanszekerheid mensen met beperking

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 6 juni 2023

De bestaanszekerheid van mensen met een beperking of chronische ziekte staat continu onder druk. Zo hebben zij te maken met hogere zorgkosten dan gemiddeld en allerlei extra leefkosten. In het coalitieakkoord 2021-2025 is afgesproken om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Toch kondigde het kabinet in de Voorjaarsnota een aantal maatregelen aan die hier haaks op staan. De eigen bijdrage voor de Wmo zou weer inkomensafhankelijk worden en de jonggehandicaptenkorting wordt verlaagd. Ieder(in) doet een beroep op minister Kaag van Financiën en de Tweede Kamer om deze plannen te herzien.

Middeninkomens de dupe

Sinds 2016 betalen gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor veel voorzieningen een vast laag abonnementstarief van 19 euro per maand. Die maatregel was bedoeld om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Maar het kabinet dreigt die bijdrage nu (weer) inkomensafhankelijk te maken, waardoor deze kan oplopen tot duizenden euro’s op jaarbasis. Vooral mensen met een beperking of chronische ziekte met een middeninkomen worden hierdoor onevenredig hard getroffen. Daarom vraagt Ieder(in), samen met MantelzorgNL, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, Seniorencoalitie en Wij staan op!, het kabinet om dit plan in te trekken. En om samen met cliëntenorganisaties te zoeken naar duurzame oplossingen om uitvoering van de Wmo te verbeteren.

Bron: Iederin