Maatregelen Voorjaarsnota leiden tot nog meer stapeling van zorgkosten

Publicatiedatum: 30 mei 2023

Het kabinet kondigt in de Voorjaarsnota aan vanaf 2025 de eigen bijdrage Wmo weer afhankelijk van het inkomen te maken. Ieder(in) is niet blij met dit voorstel. De toegang tot zorg en bestaanszekerheid van mensen die zorg en ondersteuning vanuit de Wmo nodig hebben, zal verslechteren. Ook zijn we niet te spreken over het voornemen van het kabinet om de jonggehandicaptenkorting te verlagen. Verder werd bekend dat er twee keer 40 miljoen extra vrijgemaakt wordt voor de zogenaamde VG7-problematiek. Dit is wel een mooie eerste stap, maar er is meer nodig.

De herinvoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo en verlaging van de jonggehandicaptenkorting raken mensen met een beperking rechtstreeks in hun beschikbare inkomen en bestaanszekerheid. Uit de schaduwrapportage naar de uitvoering van het VN-verdrag Handicap blijkt, evenals uit ons onderzoek naar de stapeling van zorgkosten, dat mensen met een beperking of chronische aandoening nu al een achterstandspositie hebben. In het coalitieakkoord staat dat het kabinet de stapeling van eigen bijdragen wil tegengaan. Maar met de voorstellen uit de Voorjaarsnota gebeurt juist het omgekeerde, waardoor mensen met een beperking nog meer geld moeten uitgeven aan zorg. Ieder(in) vindt dat mensen met een beperking of chronische aandoening moeten worden ontzien in deze bezuinigingen, en dat hun inkomen en bestaanszekerheid structureel verbeterd moeten worden. Met als doel dat hun positie meer gelijk wordt aan die van mensen zonder beperking.

Bron: Academie Nieuwe Zorg